Minggu, 19 September 2010

ANGGARAN DASAR DEWAN KEMAKMURAN MASJID JA’MI AR-ROHMAH PERUMAHAN PURI NIRWANA 3 KARADENAN CIBINONG - BOGOR


M U Q A D D I M A HSegala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas semua agama, sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, serta sebagai teladan yang terbaik bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridho-Nya. 

Memakmurkan masjid merupakan sebuah amal sholeh yang utama di sisi Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

 

 

 

 

"Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid  Allah ialah  orang-orang yang beriman  kepada  Allah dan  hari  kemudian, serta  tetap  mendirikan shalat,  menunaikan  zakat  dan  tidak   takut  (kepada  siapapun) selain kepada  Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan  orang-orang yang mendapat  petunjuk" (Q.S. 9:18)

 

Fungsi dan peranan masjid sebagai sebagaimana pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai pusat berbagai kegiatan ummat Islam, tidak saja sebagai sarana untuk kegiatan ibadah, akan tetapi di masjid pula Rasulullah SAW telah membina amalan-amalan masjid lainnya. Rasulullah SAW telah menjadikan masjid sebagai pusat Kegiatan dakwah, tempat menuntut dan mengkaji ilmu (ahlu suffah),  menerima perwakilan yang datang ke Madinah, membentuk utusan yang hendak dihantar ke berbagai tempat bahkan sampai mengatur sebuah peperanganpun dilaksanakan dengan musyawarah di masjid. 

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu adanya sebuah sistem kepemimpinan dan kepengurusan masjid yang amanah sehingga mampu membawa ummat Islam kepada peningkatan kualitas iman dan takwa. Maka dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kami warga muslim di Perumahan Puri Nirwana 3 Karadenan Cibinong berhimpun dalam suatu wadah organisasi/Jam'iah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA MASJID & ORGANISASI, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 1

Nama Masjid & Organisasi

 

1.      Nama masjid adalah AR-ROHMAH yang berarti semoga mendapat Rahmat dari Allah SWT bagi seluruh jama'ah yang memakmurkannya.

2.      Nama Organisasi kepengurusannya adalah Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Ar-Rohmah, disingkat dengan nama DKM Ar-Rohmah.

 

Pasal 2

Waktu

 

DKM Ar-Rohmah didirikan  di  Perumahan Puri Nirwana 3 Karadenan Cibinong – BOGOR pada tanggal …………………. dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

 

Pasal 3

 Tempat dan Kedudukan

 

DKM Ar-Rohmah bertempat dan berkedudukan di Masjid Jami' Ar-Rohmah  Perumahan Puri Nirwana 3 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten BOGOR.

 

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN USAHA

 

Pasal 4

 Asas

 

DKM Ar-Rohmah berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunnah.

 

Pasal 5

Tujuan

 

Terbentuknya pribadi muslim di lingkungan Perumahan Puri Nirwana 3 yang beriman, berilmu dan beramal  sholeh dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan hidup yaitu beribadah kepada Allah SWT.

Pasal 6

Usaha

 

1.      Melakukan  aktivitas 'amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak ummat Islam untuk selalu ta'at kepada Allah SWT.

2.      Menyelenggarakan syi'ar Islam dalam bidang dakwah, ibadah, mu'amalah, mu'asyarah, dan tarbiah,  sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3.      Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelayanan sosial untuk kepentingan ummat Islam.

 

BAB III

VISI DAN MISI

 

Pasal 7

Visi

 

Menuju pemahaman Islam secara kaffah.

 

Pasal 8

Misi

 

1.      Menjadikan Masjid sebagai pusat sarana ummat Islam untuk kegiatan dakwah, zikir & ibadah, ta'lim wa ta'lum dan Khidmat/pelayanan jama'ah.

2.      Wujudnya amal agama secara sempurna pada diri, keluarga dan tatanan kehidupan bermasyarakat dalam naungan ridho Allah SWT.

3.      Membina jama'ah Masjid Jami' Ar-Rohmah secara berkesinambungan sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

 

 

BAB IV

PERANAN, FUNGSI DAN TUGAS

 

Pasal 9

Peranan

 

DKM Ar-Rohmah berperan sebagai salah satu sumber daya tarbiah dan pembinaan ummat Islam.

 

Pasal 10

Fungsi

 

DKM Ar-Rohmah berfungsi sebagai salah satu sarana perjuangan ummat Islam.

 

Pasal 11

Tugas

 

DKM Ar-Rohmah bertugas untuk mewujudkan syi'ar Islam dalam rangka proses tarbiah dan pembinaan ummat Islam.

 

BAB V

KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 12

Keanggotaan

 

1.      Anggota DKM Ar-Rohmah adalah setiap warga muslim di lingkungan Puri Nirwana 3 Karadenan dan lingkungan sekitarnya.  Selanjutnya disebut anggota atau jama'ah.

2.      Setiap Jama'ah memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun berbeda dalam fungsinya.

 

Pasal 13

Struktur Organisasi

 

1.      Kekuasan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Jama'ah

2.      Kepemimpinan organisasi dilaksanakan oleh Pengurus DKM Ar-Rohmah.

3.      Kepemimpinan adalah amanah organisasi yang diemban Pengurus DKM Ar-Rohmah dan harus  dipertanggungjawabkan kepada jama'ah dalam Musyawarah Jama'ah.

4.      Ketua DKM dipilih dan disyahkan dalam Musyawarah Jama'ah.

5.      Anggota Pengurus dipilih dan disyahkan oleh Ketua DKM.

6.      Untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas kepengurusan dibentuk Dewan Penasehat Ar-Rohmah.

7.      Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dipilih dan disyahkan dalam Musyawarah Jama'ah.

 

 

BAB V

PERMUSYAWARATAN

 

Pasal 14

Musyawarah Jama'ah

 

1.      Musyawarah  Jama'ah berfungsi sebagai forum pengambilan  keputusan  tertinggi.

 

2.      Musyawarah Jama'ah diadakan atas undangan Pengurus DKM, yang dihadiri oleh:

 

1.       Anggota DKM Ar-Rohmah

2.       Ketua RW/RT di lingkungan Puri Nirwana 3 yang diundang oleh Pengurus DKM

3.       Tokoh Masyarakat di lingkungan Puri Nirwana 3 yang diundang oleh Pengurus DKM

4.       Undangan khusus lainnya yang diperlukan

 

3.      Musyawarah Jama'ah diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali pada akhir periode kepengurusan.

 

4.      Agenda Musyawarah Jama'ah:

 

1.      Laporan Pertanggungjawaban Pengurus

2.      Penetapan AD/ART

3.      Penetapan Pedoman/Aturan Organisasi

4.      Penyusunan  Program Kerja

5.      Penetapan Bagan & Struktur Organisasi

6.      Pemilihan dan Pengukuhan Ketua DKM periode berikutnya

 

Pasal 15

Musyawarah Jama'ah Luar Biasa

 

1.      Musyawarah Jama'ah Luar Biasa adalah musyawarah darurat menyangkut keselamatan dan kelangsungan aktivitas organisasi, apabila:

 

1.       Ketua DKM berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

2.       Ketua DKM melanggar AD/ART.

3.       Ketua DKM melakukan tindak pidana.

 

2.      Musyawarah Jama'ah Luar Biasa diadakan atas undangan Pengurus DKM, yang dihadiri oleh:

 

1.       Anggota DKM Ar-Rohmah.

2.       Ketua RW/RT di lingkungan Puri Nirwana 3 yang diundang oleh Pengurus.

3.       Tokoh Masyarakat di lingkungan Puri Nirwana 3 yang diundang oleh Pengurus .

4.       Undangan khusus lainnya yang diperlukan.

 

Pasal 19

Keabsahan Musyawarah

 

1.      Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya separuh perserta yang telah diundang secara sah oleh Pengurus DKM.

2.      Apabila jumlah  peserta musyawarah yang hadir tidak memenuhi separuhnya, maka musyawarah ditunda selama 30 menit, dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran.

 

Pasal 20

Keputusan Musyawarah

 

1.      Keputusan semua jenis musyarah diusahakan diambil dengan cara mufakat, jika tidak dapat dicapai dengan mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

2.      Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup

 

 

BAB V

PERBENDAHARAAN & PENGGUNAAN ASSET

 

Pasal 14

Perbendaharaan

 

Perbendaharaan DKM Ar-Rohmah adalah seluruh Kekayaan/asset diperoleh dari:

 

1.      Zakat, Infaq, Shodaqoh

2.      Bantuan donatur yang bersifat tidak mengikat

3.      Sumber-sumber lain yang halal secara syar'i

 

Pasal 15

Penggunaan Asset

 

Seluruh kekayaan/asset yang diperoleh sepenuhnya dipergunakan untuk merealisasikan seluruh program kerja dan kegiatan DKM Ar-Rohmah yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Jama'ah.

 

 

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

 

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar

 

Perubahan/revisi  Anggaran  Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama'ah.

 

Pasal 17

Pembubaran

 

1.      Pembubaran DKM Ar-Rohmah hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama'ah.

2.      Setelah DKM Ar-Rohmah dinyatakan bubar, maka segala kekayaan/asset sepenuhnya menjadi hak milik Ummat Islam untuk selanjutnya dipergunakan untuk kemaslahatan Ummat. 

 

BAB VII

ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

 

Pasal 18

Aturan Tambahan

 

1.      Hal-hal  yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dimuat  dalam  Anggaran Rumah Tangga.

2.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dapat dimuat dalam bentuk Pedoman, ketentuan, atau aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 19

Pengesahan

 

Anggaran  Dasar ini perbaharui dan disyahkan dalam  Musyawarah  Jama'ah Masjid  Jami'              Ar-Rohmah  pada tanggal…………………………di Masjid Jami' Ar-Rohmah Puri Nirwana 3 Karadenan Cibinong – BOGOR.

 

 

 

 

 

 

 


8 komentar:

 1. jazakallah atas postingannya... semoga bermanfaat.. izin copy paste ya... sebagai reverensi untuk membuat ADART DKM juga

  BalasHapus
 2. Mohon izin untuk copy AD ART nya. Semoga mendapat berkah. Terima kasih.
  Sidik, Cikeas.

  BalasHapus
 3. IZIN COPY AD ARTNYA INSYA ALLAH BERMANFAAT

  BalasHapus
 4. Assalamu ‘alaikum wr. wb.

  Bismihi ta’ala

  Dalam rangka menyambut datangnya hari Raya Idul Qurban , Bersama ini kami menawarkan sapi dan kambing yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Ngawi, Jepara, Pati, kudus, Sragen, Madiun, Kupang dan Bali . kami sudah berdagang hewan dari tahun 1985 hingga tahun 2012 di Depok. Selain itu kamipun mempunyai rumah potong (RPH)


  C.P.: 0813 1410 1399, 0877 8896 0714,
  021 935 61862 Rahmat

  Face book : baramulya
  Email : grupbaramulya@gmail.com
  Twitter : brmproperty

  Silahkan klik : http://www.grupbaramulya.blogspot.com

  Wassalam

  BalasHapus
 5. Izin copy juga sebagai bahan pertimbangan pembuatan AD ART

  BalasHapus
 6. ass. wr. wb
  ijin copi tuk rev pendirian bkm. Jazakallah

  BalasHapus
 7. Jazakallah sharing pengetahuan oragisasinya. Izin copy sbg bahan ilmu.

  BalasHapus
 8. Jazakallah sharing pengetahuan oragisasinya. Izin copy sbg bahan ilmu.

  BalasHapus